Algemene voorwaarden

V.01/01/2020

1. ARTIKEL DEFINITIES
Voor de toepassing van huidige voorwaarden, wordt begrepen onder:
Aannemer: de naamloze vennootschap ERIBEL. In bepaalde gevallen treedt ERIBEL louter op als verkoper. In dit geval zijn de relevante voorwaarden van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing. 
Opdrachtgever: elke persoon die bij de Aannemer Goederen of Diensten bestelt. In deze algemene voorwaarden is de opdrachtgever eveneens te begrijpen als de koper.
Goederen: alle goederen die geleverd worden door de Aannemer.
Diensten: alle diensten die geleverd worden door de Aannemer.
Bijzondere voorwaarden: de lijst van prijzen en afwijkende voorwaarden van de Aannemer inzake de levering van Goederen en Diensten.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle leveringen van Goederen en Diensten door de Aannemer onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, aangevuld door de bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden. De bestellingsvoorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet tegenwerpelijk aan de Aannemer, zelfs indien zij niet op uitdrukkelijke wijze werden geprotesteerd. Eigen voorwaarden van de Opdrachtgever kunnen enkel van toepassing zijn indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk aan de bestelling door de Aannemer werden aanvaard. Zelfs dan blijven de voorwaarden van de Aannemer die niet tegenstrijdig zijn met deze van de Opdrachtgever gelden.

ARTIKEL 3. ONTSTAAN VAN DE OVEREENKOMST
Tenzij anders bepaald zijn de offertes van de Aannemer slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen vanaf datum verzending. De Aannemer is slechts gehouden door haar offerte voor zover de schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever haar binnen deze termijn bereikt of wanneer de Aannemer de werken in de bestelling omschreven voorbehoudloos aanvangt. De Aannemer behoudt zich het recht voor een bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden. 

ARTIKEL 4. LEVERINGS- EN UITVOERTERMIJNEN
De door de Aannemer opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds louter indicatief en verbinden de Aannemer in geen geval. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts bindend wanneer dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen, inhaalrustdagen en dagen waarop de weersomstandigheden het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk zouden maken. Overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn, om welke reden ook, geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en vormt evenmin grond tot verbreking van het contract.

ARTIKEL 5. WIJZIGINGEN EN MEERWERKEN
Alle door de Opdrachtgever bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststeling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen door alle rechtsmiddelen bewezen worden. 

ARTIKEL 6. PRIJSHERZIENING
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40x s/S+0,40 x i/I+0,20). “P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag voor het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen, “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen voor de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. “I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag voor het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexdijfer zoals het werd opgenomen voor de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

ARTIKEL 7. OVERDRACHT VAN RISICO
Alle werken en leveringen geschieden op risico van de Opdrachtgever. Elk vervoer geschiedt op kost en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Onverminderd de overgang van het risico op de Opdrachtgever en zelfs na incorporatie blijven de door de Aannemer geleverde Goederen de exclusieve eigendom van de Aannemer tot op het ogenblik dat de Opdrachtgever al zijn verbintenissen voortspruitend uit de Overeenkomst, heeft uitgevoerd. De Aannemer mag tot zolang zonder toestemming de materialen weer losmaken en terugnemen. In geval de Opdrachtgever de aan de Aannemer toebehorende Goederen zelf verwerkt en/of wederverkoopt, dan draagt hij alle hieraan verbonden schuldvorderingen aan de Aannemer over. Zolang de geleverde Goederen niet volledig zijn betaald en de eigendom niet is overgegaan in overeenstemming met huidig artikel, mag de Opdrachtgever geen enkel zakelijk recht toestaan op de Goederen. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de Aannemer onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op Goederen die het voorwerp uitmaken van dit eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 9. ZEKERHEIDSSTELLING
Ongeacht de tussen de Aannemer en Opdrachtgever overeengekomen betalingsmodaliteiten, heeft de Aannemer steeds het recht om een voorschot van betaling van de prijs of een zekerheidsstelling onder de vorm van een bankgarantie of andere waarborg te eisen, alvorens over te gaan tot de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen. Indien de door de Aannemer gevorderde vooruitbetaling of zekerheidsstelling niet plaatsvindt of gegeven wordt, is de Aannemer gerechtigd om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, onverminderd zijn recht om de Overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN
De prijzen van de Goederen en Diensten worden opgegeven in de Bijzondere Voorwaarden, zijn in euro en zijn exclusief BTW. Prijzen opgegeven in een offerte zijn slechts geldig voor zover het totaal van de geoffreerde werken besteld wordt en, voor zover van toepassing, de uitvoering van de werken in één fase en binnen de zes maand na besteldatum plaatsvindt. Prijzen gelden slechts voor zover de werf goed en vrij toegankelijk is voor toelevering materiaal en voor personeel. De BTW, alsook andere heffingen en lasten, zijn geheel ten laste van de Opdrachtgever. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. Vorderingsstaten dienen binnen de 5 werkdagen worden goedgekeurd. Bij gebreke hieraan worden deze beschouwd als zijnde goedgekeurd. De facturen zijn bij ontvangst contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Aannemer in euro. Bank-,wissel-, en protestkosten zijn ten laste van de Opdrachtgever. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag ervan heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg:
  1. dat alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van niet vervallen facturen en retenties, onmiddellijk opeisbaar worden; 
  2. dat alle door de Aannemer verleende kortingen en betalingsmodaliteiten vervallen;
  3. dat op alle verschuldigde betalingen van rechtswege een conventionele moratoire interest verschuldigd zal zijn van 10% per jaar;
  4. dat alle verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 250 EURO;
  5. dat de Aannemer het recht heeft om de bestaande Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden ten laste  van  de Opdrachtgever of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
Garantieperiode: de Aannemer garandeert dat de verkochte Goederen gedurende een periode van één jaar vanaf de levering vrij zijn van enig gebrek in materialen of vakmanschap en geschikt voor het normale gebruik door de Opdrachtgever. 

De Aannemer is niet verantwoordelijk voor gebruiksschade, vetusteit en/of slijtage aan de geleverde Goederen. De geleverde Goederen zijn ontworpen en gefabriceerd voor een normaal bedrijfsgebruik. Alle schade die het gevolg is van een bovenmatig of abnormaal gebruik – of een gebruik dat afwijkt van de wijze zoals partijen die op het ogenblik van de contractsluiting voor ogen hadden – blijft ten laste van de Opdrachtgever. De Aannemer geeft geen enkele garantie voor “consumables” (lampen, leds en verlichting in het algemeen, batterijen, transformatoren, etc). Verwerking of aanpassing van de geleverde Goederen door de Opdrachtgever of derden brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid in hoofde van de Aannemer vervalt.

Zichtbare gebreken: bij levering zal de Opdrachtgever de Goederen onmiddellijk inspecteren. Na de ontvangst van de Goederen door de Opdrachtgever worden alle zichtbare gebreken en schade aan de Goederen geacht te zijn gekend en aanvaard door de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden Goederen in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

Verborgen gebrek: Een klacht betreffende een verborgen gebrek is slechts ontvankelijk voor zover zij de Aannemer per aangetekend schrijven wordt meegedeeld binnen de acht kalenderdagen na de vaststelling van het gebrek door de Opdrachtgever en voor het verstrijken van de in het eerste lid vermelde garantieperiode. 

Oplevering: Wanneer de overeenkomst tussen partijen eveneens aannemingswerken inhoudt, verbindt de Opdrachtgever zich ertoe, zodra de werken of een aflijnbaar deel ervan   beëindigd zijn, over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomendheden of onafgewerktheden waarvan de waarde minder dan 10% van het contract beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. Als de Opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 kalenderdagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 kalenderdagen. De oplevering der werken gebeurt evenwel steeds automatisch door ingebruikname (hierin begrepen voorbereidende werkzaamheden). De oplevering houdt de goedkeuring in door de Opdrachtever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De Aannemer is gedurende een periode van één jaar na de oplevering aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door art. 1792 en 2270 B.W. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld is binnen een termijn van drie maand na de dag dat de Opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek en voor het verstrijken van een waarborgtermijn van één jaar. De datum van de, desgevallend gedeeltelijke, oplevering bepaalt het vertrekpunt van de gebeurlijke tienjarige aansprakelijkheid in de zin van art. 1792 en 2270 B.W. 

De Aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade geleden door de Opdrachtgever, zoals gevolgschade, indirecte bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, schade aan derden, en dergelijke meer. 

ARTIKEL 12. OVERMACHT
In geval van overmacht, zal de partij gevat door dit geval, alle nodige maatregelen nemen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan dit geval van overmacht teneinde de schade voor de andere partij te beperken. Indien één der partijen zich beroept op overmacht, dan zal hij de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis brengen. De kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van overmacht vast te stellen. Vanaf dat ogenblik worden de verplichtingen van partijen onder deze overeenkomst opgeschort, voor de duur van het geval van overmacht en in verhouding tot zijn gevolgen. Partijen verbinden zich ertoe om in gezamenlijk overleg alle maatregelen te nemen die de gevolgen van overmacht beperken. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren. In geval van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Aannemer van rechtswege geschorst en de leverings- of uitvoeringstermijn verlengd met de periode van tijdelijke overmacht en desgevallend vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. De Aannemer zal niet aansprakelijk zijn voor enig gebrek of vertraging in de uitvoering van deze overeenkomst, indien dit gebrek of vertraging te wijten is aan overmacht. Indien de Aannemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft, dan kan de Aannemer dit deel afzonderlijk factureren. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde sommen ingeval van overmacht. 


ARTIKEL 13. ANNULATIE of VERBREKING
Een Opdrachtgever die een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert zal een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Aannemer, zelfs indien de annulering haar oorzaak vindt in toeval of overmacht. 
Indien het vertrouwen van de Aannemer in de kredietwaardigheid van de  Opdrachtgever  geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of  aanwijsbare  gebeurtenissen,  die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behoudt de Aannemer zich het recht voor, zelfs indien de Goederen of Diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of geleverd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt de Aannemer zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. 
Dit alles onverkort het recht van de Aannemer op schadevergoeding en interest. De Aannemer heeft het recht het bedrag van deze schadevergoeding te begroten. Dit bedrag kan niet lager zijn dan 30% van het overeengekomen contractbedrag. Minstens is de Aannemer gerechtigd het reeds betaalde voorschot te behouden ten titel van schadevergoeding. 

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING & INTELLECTUELE EIGENDOM
De Opdrachtgever verbindt zich alle informatie, zijnde bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie 
(o.a. van technische, commerciële, financiële of enige andere aard) verkregen van de Aannemer of welkdanige met de Aannemer verbonden vennootschap gedurende huidige Overeenkomst en tot 5 jaar na beëindiging van huidige Overeenkomst, als confidentieel te beschouwen en mag die niet doorgeven aan derden zonder uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Aannemer.

De Opdrachtgever zal er zich tijdens de duur van het contract en voor een periode van 24 maanden na beëindiging ervan, van onthouden om activiteiten te voeren dan wel diensten te leveren, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, dewelke concurreren met de activiteit gevoerd door Aannemer (o.m. ontwikkeling, productie, verkoop en plaatsing van inbraakwerende, brandwerende en niet-brandwerende raam- en deurgehelen, glas-engineering alsook het ontwerpen en plaatsen van tentoonstellingskasten) of welkdanige met de Aannemer andere verbonden vennootschap in de EU, het VK en de VS.

Tevens zal de Opdrachtgever zich tijdens de duur van het contract en voor een periode van 24 maanden na beëindiging ervan, onthouden van elke poging om personeel, medewerkers, bestuurders en/of contractanten van de Aannemer of welkdanige met de Aannemer verbonden vennootschap ertoe aan te zetten hun band met de Aannemer of de verbonden vennootschap te beëindigen, ze af te werven of er op enige wijze mee samen te werken, behoudens in het kader van de onderhavige Overeenkomst. 

Bij iedere overtreding op voormelde verbintenissen is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een schadevergoeding van €10.000,00, onverminderd het recht van de Aannemer of de ermee verbonden vennootschap, de werkelijk geleden schade te recupereren, mocht deze hoger zijn, en de inbreuk te doen stopzetten.

De Opdrachtgever maakt zich sterk dat zijn werknemers, mandatarissen en andere uitvoeringsagenten de voornoemde verbintenissen zullen aanvaarden en zullen nakomen ten aanzien de Aannemer en de met haar verbonden vennootschappen. 

ARTIKEL 15. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
De Aannemer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die hij van de Opdrachtgever ontvangt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en directe marketingactiviteiten. De rechtsgrond is de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtinen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijk voor de juistheid van de bezorgde persoonsgegevens. De Opdrachtgever bevestigt dat hij voldoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissen en bezwaar.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de Aannemer bevoegd.  Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.